Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. 11. 2014

Vzdělávání pro zdraví na základních školách

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,

naše škola využila nabídky organizace Cesta integrace, o. p. s., zapojit se do grantového projektu OPVK, který se týká vzdělávání dětí na školách v oblasti zdravého životního stylu, dopravní a zdravotní výchovy. Konkrétně jsou programy zaměřeny do čtyř bloků: Obecná prevence rizikového chování 1, Obecná prevence rizikového chování 2, Zdravotní výchova a Dopravní výchova. Projekt se týká 4. až 9. třídy. Podmínkou je, aby každá třída absolvovala všechny 4 bloky v průběhu roku. Jednotlivé lekce povedou dva odborní lektoři přímo ve třídách za přítomnosti třídního učitele. Programy jsou vedeny výukovými metodami zážitkové pedagogiky, které jsou dětem blízké a umožňují s lehkostí otevírat i závažnější témata. Děti se během programů aktivně zapojují, učí se vyjadřovat vlastní názory, přemýšlet o daných tématech, diskutovat, pracovat ve skupinách a zároveň se dozvídají konkrétní informace o prevenci rizikového chování. Součástí programů jsou i pracovní listy.

Pracuje se s dynamikou třídního kolektivu, vznikají společné zážitky s třídním učitelem i externím odborníkem. Vedení výuky je inovativní, vedené jiným způsobem než frontální výukou, což opět přispívá k upevňování kolektivu, k vytváření bezpečného prostředí a prevenci před rizikovým chováním ve třídách, jako je šikana a podobně.

Jednotlivá témata, se kterými se děti v rámci programů setkají, jsou: pravidla, záškoláctví, hodnoty, legální návykové látky, nelegální návykové látky, netolismus, kyberšikana, šikana, trestný čin, týrání, zneužívání, stravovací návyky, rizikové sporty, rasismus, xenofobie, pohlavní choroby AIDS, HIV, partnerství, poruchy příjmu potravy, ideál krásy, dopravní nehody, první pomoc. Konkrétní témata v jednotlivých třídách jsou přizpůsobena věku dětí, ne všechny děti projdou všemi tématy. Setkání jsou naplánovaná v každé třídě čtyři, což také umožní lektorům pružněji zareagovat na potřeby jednotlivých tříd a z daných oblastí vybrat ta témata, které jsou pro danou třídu aktuální.

Hlavním realizátorem projektu je Magdalena, o. p. s. Partnery projektu: Cesta integrace, o. p. s.,emiramis, o. s., Prostor plus, o. p. s. Plánovaným výstupem z projektu je metodika, která bude dostupná pro školy, které se do projektu zapojily.

Další informace o projektu a rozpis témat pro jednotlivé ročníky naleznete na webových stránkách Cesty integrace, o. p. s. www.cestaintegrace.cz

 

 

První setkání ve třídách proběhnou v týdnu od 24. 11. 2014.