Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. 5. 2020

Návrat žáků 1. stupně do školy - info pro rodiče

Základní škola T. G. Masaryka

Pražská 168, Pyšely, PSČ 251 67,  tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz 


V Pyšelích dne 6. 5. 2020

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,

dle sdělení vlády se žáci I. stupně mohou vrátit do školy od 25. 5. 2020. Návrat prvostupňových dětí bude založen na dobrovolnosti. Sami zvážíte, zda Vaše dítě bude do školy docházet. Jistě sledujete sdělovací prostředky, diskuze a zprávy na internetu, kde se objevují různá stanoviska pro i proti tomuto kroku. Možná máte spoustu otázek, jak to na naší škole bude, a já se pokusím Vám na tyto nevyřčené otázky odpovědět. Vzhledem ke složité organizaci a nutnosti dodržení všech kritérií vycházejících z pokynu MŠMT Vás tímto žádám o spolupráci a co nejrychlejší odpověď na otázky, které uvádím na konci tohoto dopisu. Děkuji.

Ráda bych Vás touto cestou seznámila s některými skutečnostmi, které nastanou nebo je očekávám, abyste se mohli správně rozhodnout o návratu svého dítěte do školy. I když to rozhodně nebude jednoduché, uděláme všechno proto, abychom do konce školního roku vše zvládli především ve zdraví.

Jaká tedy bude organizace posledních pěti týdnů letošního školního roku:

I nadále bude stěžejní distanční forma výuky. Obsahem dopolední činnosti bude procvičování již probrané látky, opakování a doplnění učiva. Nebude se tedy jednat o klasickou výuku s výkladem nové látky. Žáci, kteří do školy nenastoupí, budou pokračovat v distanční výuce doma. To znamená, že pro žáky, kteří se budou vzdělávat z domova, platí stejný vyučovací obsah jako pro žáky docházející do školy. Prezenční forma ve škole bude probíhat ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků. Složení skupiny bude od 25. 5. 2020 neměnné do konce školního roku. (Zde jen připomínám, že výuka bude ukončena v pátek 26. 6. 2020, na pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. 2020 jsem vyhlásila ředitelské volno.) Upozorňuji, že skupiny budeme organizovat podle toho, kolik žáků do školy nastoupí a kolik z nich bude pokračovat v odpolední činnosti. Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci, kteří by se neměli měnit do 26. 6. 2020.  Předpokládáme 1 pedagog na dopoledne a 1 pedagog na odpoledne.  

Provoz školy bude zajištěn dle pokynů MŠMT, žáci budou dodržovat bezpečný rozestup min. 1,5 m, sedět každý sám v lavici, přestávky budou mít skupiny nastavené tak, aby se na chodbách a toaletách děti nepotkávaly s dětmi z jiných skupin. Začátek dopoledního programu bude také pro jednotlivé skupiny odlišný. Stejným způsobem bude nastaveno i stravování ve školní jídelně.
V případě, že z jedné třídy nastoupí více než 15 žáků, budeme muset vytvořit další skupinu. Pak samozřejmě může dojít k tomu, že početnější třída bude rozdělena a jedna část bude mít jiného pedagogického pracovníka než třídní učitelku či učitele, případně budou skupiny složeny z dětí různých tříd či ročníků. Chtěli bychom zajistit provoz v časovém rozmezí 7:45 – 16:00 hod.

Stravování bude zajištěno ve školní jídelně, vydávat se bude pouze hlavní jídlo, aby se všechny skupiny stačily naobědvat v rozmezí 11.00 – 14.00 hodin. Skupiny by se neměly potkávat, musí se tedy všichni ze skupiny najíst a společně opustit jídelnu. Pak dojde k dezinfekci stolů a může přijít další skupina. Během prvního týdne uvidíme, jaká je realita a jestli se všechny skupiny stačí v uvedeném čase naobědvat.

Odpolední činnost bude zájmová a bude probíhat v té samé učebně jako probíhala dopolední část. Děti budou buď sedět samy v lavicích bez roušky nebo při bližším kontaktu s ostatními dětmi budou muset nosit roušky. Na toto zvláště upozorňuji, protože v červnu bývá ve třídách velké teplo a mít roušku na obličeji je značně nepříjemné. Malé děti se do školy těší hlavně na kamarády, ale musíme si uvědomit, jaká bude skutečnost. A nikdo z dospělých si nedovolí porušit hygienická opatření, jak byla MŠMT nastavena.

Pro děti, jež se budou od 25.5. 2020 vzdělávat prezenčně ve škole, platí následující pravidla:

 

 1. Žáci budou rozděleni do skupin podle jednotlivých tříd, v závislosti na celkovém počtu žáků však mohou být v jedné skupině děti z různých ročníků.
 2. Vzdělávání a dohled v jednotlivých skupinách zajistí učitelé z 1. stupně, asistenti pedagogů, vychovatelky ŠD. V současných podmínkách není možné zaručit žákům učitele, na které jsou zvyklí.
 3. Každá žákovská skupina bude přicházet do školy v konkrétním předem určeném čase (časy příchodu jednotlivých skupin budou odlišné).
 4. Žáky si před budovou školy vyzvedne pedagog. Samostatný vstup do budovy není možný.
 5. Před budovou školy nesmí docházet ke sdružování jednotlivých skupin.
 6. Při vstupu do budovy bude žákům měřena teplota bezdotykovým teploměrem.
 7. Žáci i pedagogičtí pracovníci budou dodržovat zvýšená hygienická opatření dle pokynů MŠMT. Žáci budou z domova vybaveni minimálně dvěma rouškami na jeden vyučovací den a sáčkem na jejich odkládání.
 8. Dopolední činnost bude přizpůsobena současným podmínkám a hygienickým opatřením. Žáci budou mít oddělené přestávky, rozdílné časy zahájení a ukončení výukových bloků.
 9. Jídelna bude vydávat obědy v souladu s hygienickými požadavky, bude podáváno pouze hlavní jídlo.
 10. Odpolední výchovný blok, určený pouze pro žáky prvních až třetích třídkončí v 16.00. Vyzvedávání dětí je možné po konci dopoledního bloku, čas bude upřesněn. Čas vyzvednutí dítěte je nutné nahlásit předem, zákonní zástupci počkají na dítě před budovou školy ve dvoumetrových rozestupech.
 11. Ranní družina nebude poskytována.
 12. Zákonní zástupci žáků jsou povinni podepsat čestné prohlášení vydané MŠMT, které obdržíte spolu s tímto dopisem. Pokud žák neodevzdá čestné prohlášení do 25. 5. 2020 (ideálně 25. 5. 2020 při příchodu do školy), nebude mu umožněn vstup do školy a následný pobyt ve škole do konce školního roku.

13.  Do vzniklých skupin již nikdo nemůže přibýt, skupiny jsou uzavřené, může pouze někdo ubýt.   Účast na vzdělávání je dobrovolná a záleží na vůli rodičů a zákonných zástupců, jak se rozhodnou.  Každá absence musí být do tří dnů omluvená.

14.  Při opakovaném porušení hygienických pravidel může být žák ze vzdělávání vyloučen z důvodu ohrožení zdraví ostatních žáků, pedagogických pracovníků či provozních zaměstnanců školy.

Další, podrobnější informace Vám sdělím až po závazném vyjádření všech zákonných zástupců žáků 1. stupně. Nejpozdější termín je 18. 5. 2020. Věřím, že odpovědi získám dříve a budu moci upřesnit organizaci pobytu žáků ve škole včetně podrobného časového harmonogramu pro jednotlivé skupiny.

Prosím Vás nyní o následující informace:

 • Mám zájem o zařazení svého syna/dcery do dopolední dětské skupiny: ano / ne
 • Mám zájem o zařazení svého syna/dcery i do odpolední dětské skupiny s předpokládaným časem odchodu v _____ hod.
 • Mám zájem o stravování svého syna/dcery ve školní jídelně: ano/ne

 

Informace k osobní docházce Vašeho dítěte do školy od 25. 5. prosím zašlete třídnímu učiteli co nejdříve, nejpozději ale 18. 5. 2020. Později již nebude možné kladnou odpověď akceptovat a Vaše dítě nebude moci být zařazeno do prezenční účasti ve škole.

Upozorňuji, že dle pokynů MŠMT se nebude možné na prezenční účast žáků ve škole dodatečně přihlásit. 

Veškeré další podrobné pokyny obdržíte emailem do 21. 5. 2020.

Děkuji Vám za spolupráci v těchto náročných podmínkách a věřím, že společně s dětmi letošní školní rok úspěšně dokončíme. 

S pozdravem Mgr. Iva Niklesová

Ředitelka školy