Jdi na obsah Jdi na menu
 


10. 1. 2020

Jednací řád ŠR (od 9. 1. 2020)

Jednací řád školské rady

Základní škola T.G.M., Pražská 168, 251 67 Pyšely

Školská rada v souladu s ustanovením § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), přijala na svém druhém zasedání dne 9. 1. 2020 tento svůj jednací řád.

Čl. I.

 Úvodní ustanovení

1.1 Školská rada byla zřízena rozhodnutím zřizovatele.

1.2 Školská rada vykonává svou působnost v rozsahu § 168 školského zákona.

1.3 Tento jednací řád upravuje postup přípravy, svolání, průběh zasedání, způsob rozhodování, volbu předsedy, vyhotovení zápisu, jakož i další otázky související s činností školské rady.

1.4 O otázkách neupravených tímto jednacím řádem rozhoduje školská rada v mezích školského zákona hlasováním.

Čl. II.
Volba předsedy a místopředsedy

2.1 Předseda školské rady je volen na jejím prvním zasedání z řad všech členů školské rady.

2.2 Návrhy kandidátů na předsedu školské rady předkládají členové školské rady. Po podání návrhu musí kandidát prohlásit, zda kandidaturu přijímá nebo odmítá.

2.3 Volba předsedy probíhá tajně, pokud se všichni členové školské rady nadpoloviční většinou hlasů nerozhodnou pro veřejné hlasování.

2.4 Kandidát je zvolen předsedou školské rady, získá-li v hlasování nadpoloviční většinu hlasů všech členů školské rady.

2.5 Předsedu je možné odvolat na návrh člena školské rady. Předseda je odvolán, pokud pro jeho odvolání hlasuje nadpoloviční většina všech členů školské rady.

2.6 Místopředsedu navrhuje předseda. Pokud navržený člen rady kandidaturu přijme, probíhá volba podle 2.3 a 2.4.

Čl. III.

Zasedání

3.1 Školská rada zasedá podle potřeby, nejméně dvakrát ročně. Termíny zasedání školská rada stanoví s ohledem na svou působnost stanovenou školským zákonem.

3.2 Zasedání školské rady svolává její předseda, případně místopředseda, elektronickou formou, a to nejméně 7 kalendářních dní před jejím plánovaným zasedáním. Spolu s pozvánkou jsou zaslány návrh programu zasedání a dostupné materiály pro jednání.

3.3 Požádá-li o svolání školské rady alespoň 1/3 jejích členů, je předseda povinen jednání svolat nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti. Nesvolá-li jednání předseda školské rady, učiní tak neprodleně místopředseda, případně ředitel školy.

3.4 Program jednání školské rady navrhuje její předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogických pracovníků, školské rady, ředitele školy a zřizovatele školy.

3.5 V úvodu zasedání školská rada vždy projedná:

-  kontrolu plnění úkolů

-  informace jednotlivých členů školské rady

-  informace ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady.

3.6 Po zahájení zasedání školské rady je každý člen oprávněn navrhnout doplnění programu. Pokud se členové školské rady nedohodnou na zařazení dalšího bodu programu, rozhodnou o návrhu hlasováním.

3.7 Zasedání školské rady řídí její předseda nebo jím pověřený člen školské rady.

3.8 Zasedání školské rady je neveřejné. Členové školské rady se mohou prostou většinou dohodnout na přizvání jiných osob. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy.

3.9 Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který mu vymezuje školský zákon.

Čl. IV.

Hlasování

4.1 O projednávaných záležitostech rozhoduje školská rada hlasováním svých členů formou usnesení. V urgentních případech je možné, po odsouhlasení všemi členy školské rady, rozhodovat formou per rollam.

4.2 Školská rada je usnášení schopná, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů. O účasti na zasedání pověřený člen školské rady pořídí prezenční listinu s vlastnoručním podpisem každého účastníka. Prezenční listina tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

4.3 Hlasování člena při zasedání školské rady je nezastupitelné.

4.4 Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a pravidel hodnocení vzdělávání žáků a při volbě předsedy. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

4.5 Usnesení školské rady se vyhotovuje písemně a je součástí zápisu ze zasedání.

4.6 Člen školské rady, u kterého nastal střet zájmů, je povinen tuto okolnost sdělit ostatním členům před projednáváním dané věci. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení člena z projednávání a rozhodování o dané záležitosti, rozhodnou ostatní členové hlasováním.

Čl. V.

Zápis ze zasedání

5.1 O průběhu zasedání školské rady se provádí písemný zápis. Zápis včetně usnesení vyhotovuje pověřený člen školské rady (zapisovatel).

5.2 Součástí zápisu je prezenční listina osob přítomných na schůzi školské rady.

5.3 V zápise o průběhu zasedání školské rady se uvádí:

-  den a místo zasedání

-  schválený program

-  průběh a výsledek hlasování k jednotlivým bodům

-  různé připomínky a návrhy, příp. úkoly s uvedením zodpovědné osoby

a termínu plnění

-  datum vyhotovení

-  podpis předsedy a pověřeného člena školské rady.

5.4 Zápis obdrží všichni členové školské rady a ředitel školy.

Čl. VI.

Závěrečná ustanovení

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

Tento jednací řád nabývá účinnosti dne 9. 1. 2020.

 

 

Za školskou radu:

 

_____________________                                                                ______________________

Předseda                                                                                            Člen

***********************************************************************************

Jednací řád ŠR v PDF