Jdi na obsah Jdi na menu
 


31. 12. 2018

Zápis ze zasedání školské rady dne 19. 12. 2018

Zápis ze schůze Školské rady Základní školy T.G.Masaryka, Pyšely konané dne 19. prosince 2018

Přítomni:  Dana Drábová, předsedkyně 

Barbora Řeháková, Jana Křížová, Jitka Bartošová, Miroslava Kocourková, Martin Láska,

Hosté:  Iva Niklesová, ředitelka školy

Program:

  1. Úvod: Představení se nové členky školské rady, paní Barbory Řehákové
  2. Podpis schválené Výroční zprávy školy za rok 2017/2018
  3. Projednání Inspekční zprávy České školní inspekce
  4. Různé

Ad 1)  Úvodní slovo a přivítání členů školské rady přednesla Ing. Dana Drábová jako předsedkyně školské rady.

V úvodu byla přivítána nová členka Školské rady paní Barbora Řeháková, která byla zvolena do školské rady za zákonné zástupce žáků. V doplňujících volbách konaných 8. listopadu získala 98 hlasů z celkových 150 odevzdaných hlasů. Paní Barbora Řeháková se představila a krátce seznámila ostatní s prioritami práce ve Školské radě.

Ad 2) Členové školské rady připojili chybějící podpisy k Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2017/2018, která byla schválena bez připomínek per rollam v říjnu 2018.

Ad 3) Paní ředitelka Iva Niklesová seznámila členy Školské rady se závěry Inspekční zprávy z května 2018. Závěrečná zpráva pozitivně hodnotí vývoj od poslední Inspekce konané ve školním roce 2011/2012, shrnuje aktuální silné stránky, ale také poukazuje na příležitosti ke zlepšení.  Paní ředitelka dále informovala o nápravných procedurách pro zlepšení. (Strategie rozvoje ŠD, plnění spotřebního koše školní jídelny, využívání didaktické techniky, hospitační činnost a další). Celá inspekční zpráva je k nahlédnutí na webu školy.

Ad 4) Paní učitelka Jana Křížová obeznámila ŠR o záměru uspořádat v rámci zkvalitnění výuky anglického jazyka výlet do Anglie.  Výlet je plánovaný na květen 2019 a bude koncipovaný jako zájezd s výukou angličtiny cca pro 15 dětí z 9. a 8. třídy.  Paní učitelka informovala o vysokých finančních nákladech na tento výlet (cca 13 tis. Kč na osobu) o požádala ŠR o pomoc při získávání finančních prostředků od sponzorů, zřizovatele či dalších subjektů. D. Drábová navrhla postup spočívající v podání žádosti o finanční podporu na zřizovatele, resp. zastupitelstvo města. Také informovala o dalších možnostech jako například požádat o příspěvek Středočeský kraj.

Paní ředitelka informovala o drobném majetku, který se po rekonstrukci Školy stal nepotřebným (velké magnetické tabule, …). Tyto pomůcky zůstanou v majetku školy a budou nabídnuty městskému úřadu či hasičům k využití.

Další zasedání Školské rady je plánované na jaro 2019

Zapsal: Martin Láska