Jdi na obsah Jdi na menu
 


19. 3. 2020

Organizace zápisu do 1. třídy pro šk. rok 2020/2021

Vážení rodiče a zákonní zástupci budoucích prvňáčků,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. (Prosím, čtěte pozorně až do konce.)

Zápis na naší škole bude probíhat od 1. dubna do 24. dubna 2020 a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Původní termíny zápisu se tímto ruší.

Zde jsou základní informace k zápisu:

Podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání (ke stažení ZDE)

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (99rfqq9)
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: bude možné po předchozí mailové nebo telefonické domluvě (zspysely@seznam.cz, 725 442 574 – ředitelka školy)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (Základní škola T. G. Masaryka, Pražská 168, 251 67 Pyšely),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Žádost o odklad povinné školní docházky

Pokud budete žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, místo žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání podáte žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení ZDE). Tuto žádost musíte doložit doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení, tedy Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra a odborného (dětského) lékaře či klinického psychologa. Bez těchto doporučení nebude žádost o odklad akceptována.

Předčasný nástup k plnění povinné školní docházky

Pokud jste se rozhodli zapsat své dítě k předčasnému plnění školní docházky, podáte tuto žádost (ke stažení ZDE), kterou musíte doložit u dětí, které dosáhnou věku 6 let v době od 1. září 2020 do 31. 12. 2020 doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a u dětí, které dosáhnou věku 6 let v období od 1. ledna do 30. června 2021 doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného (dětského) lékaře.

Odložení správního řízení (odklad povinné školní docházky, předčasný nástup)

Pokud zákonný zástupce zatím nemůže svoji žádost doložit příslušnými doporučujícími vyjádřeními odborníků, ředitelka školy přeruší správní řízení do doby, než obdrží tato vyjádření, nejdéle však do 31. května 2020.

Další důležité informace

Každé zapisované dítě obdrží kód, pod kterým bude uvedeno po ukončení zápisu na seznamu přijatých dětí či dětí s odkladem docházky na webových stránkách školy a na vývěsce u školy. Tento kód bude sdělen zákonným zástupcům osobně, mailem či telefonicky po obdržení některé z výše uvedených žádostí.

V případě nepřijetí dítěte bude zákonný zástupce informován písemně doporučeným dopisem.

***************************

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme ve škole setkání zapsaných dětí a také informativní schůzku pro rodiče.

**************************

Sledujte, prosím, naše webové stránky, je možné, že ještě dojde k aktualizaci výše uvedených informací. Děkuji za pochopení.

Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy