Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výchovný poradce a metodik prevence

Výchovná poradkyně: Mgr. Eva Chmelová 

Kariérová poradkyně: Mgr. Jana Křížová                              

Konzultační hodiny:

- středa 7.15 - 7.40 hodin

- čtvrtek 7.15 - 7.40 hodin

- po telefonické domluvě (tel. č. 323 647 215) kdykoliv jindy

Místnost: Školní poradenské pracoviště (2.p. nová budova)

*******************************

Metodik prevence: Mgr. Jitka Bartošová

Konzultační hodiny:

- středa 12.30 - 13.30 hodin

- po telefonické domluvě (tel. č. 323 647 215) kdykoliv jindy

Místnost: Školní poradenské pracoviště (2.p. nová budova)

****************************************

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Od 21.11.2017 je v prostorách naší nově zrekonstruované školy zřízeno školní poradenské pracoviště.

Toto  pracoviště slouží k  poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště je uzpůsobeno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat klientů.
Vznik ŠPP na škole byl z důvodu:
 • společenských změn a odrazem těchto změn ve školním prostředí a v rodinném prostředí
 • humanizace škol
 • vlivu informačních technologií na proměny školy
 • nárůstu požadavků na učitele, zejména v oblasti pedagogicko-psychologických kompetencí
 • potřeby zlepšit dostupnost pedagogicko-psychologického poradenství ve školách
 • vytvoření podmínek pro včasné odhalování problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků
 • vytvoření podmínek pro primární prevenci předcházet dalšímu rozvoji problémů, a tím zefektivnit a zlevnit poskytované služby státem
 • pomoci integrovat děti se zdravotním postižením do školního prostředí a zamezit jejich segregaci ve společnosti (společné vzdělávání)
 • zefektivnění výběru volby profese v souladu s možnostmi a individuálními předpoklady žáků tak, aby jejich volba korespondovala se společenskou poptávkou
 • řešení konkrétních problémů ve školním prostředí, mnohdy souvisí s vlastní identitou učitelského povolání a tato dvojrole neumožňuje řešení problémů (dochází tak často k jejich kumulaci a k zhoršování sociálního klimatu škol)

Cílem je:

 • zkvalitnit sociální klima školy
 • pracovat se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro snižování jeho počtu
 • umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření
 • poskytovat metodickou podporu při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání při vytváření IVP
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se zdravotním postižením
 • koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními

Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitel školy, případně jím pověřený zástupce ředitele. Vedení školy se podílí společně s ostatními pracovníky na vytvoření Programu školního poradenského pracoviště na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole, klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče. Školním psychologům poskytuje odbornou a metodickou pomoc NÚV. Všichni odborníci se v dané oblasti dále vzdělávají.

Všichni členové týmu ŠPP úzce spolupracují, jejich činnosti se prolínají.

Program školního poradenského pracoviště naplňuje především tyto cíle:

 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • zavést do školství novou koncepci kariérového poradenství,
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

Standardní činnosti školního poradenského pracoviště:

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům (podle vyhl. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních).

Časová dostupnost poradenských služeb:

Ve svých konzultačních hodinách je poradenský pracovník pro uvedenou cílovou skupinu dostupný v uvedených prostorách školy (2. patro nové budovy, proti schodišti, dveře označené „Školní poradenské pracoviště“), které jsou vyhrazeny pro poskytování poradenských služeb. Denní doba poskytování poradenské služby se řídí charakterem této služby a potřebami žáků, rodičů a učitelů.

 • Konzultační hodiny pro žáky a pro učitele: před vyučováním, v době přestávek, po vyučování (dle domluvy, potřeby) 
 • Konzultační hodiny pro rodiče a zákonné zástupce: během konzultačních hodin nebo dle předchozí domluvy (potřeby)

Ve školním poradenském pracoviště budou služby zabezpečovat:

- výchovná poradkyně (kariérová poradkyně):

Mgr. Eva Chmelová (eva.hartlova@seznam.cz) 

Mgr. Jana Křížová (krizova.zs@seznam.cz)

Konzultační hodiny: středa a čtvrtek 7.15 – 7.40 hod.v 2. patře nové budovy - ŠPP

- školní metodik prevence: Mgr. Jitka Bartošová (bartosova63@seznam.cz)

Konzultační hodiny: středa 12.30 – 13.30 hod. v 2. patře nové budovy - ŠPP

Telefonický kontakt: 323 647 215 – kancelář školy

Práce s informacemi a důvěrnými daty:

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Způsob realizace pravidel pro ochranu informací a důvěrných dat v dokumentaci poradenských pracovníků školy vyplývajících z uvedeného zákona je konkretizován ve školním programu pedagogicko-psychologického poradenství. Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění.

Výchovný poradce zejména:

 • spolupracuje se školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem
 • spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC a SVP
 • provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči
 • předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků
 • průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky
 • koordinuje spolupráci třídních učitelů se školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem
 • pomáhá v kariérovém poradenství a spolupracuje s učiteli odborných předmětů, kteří se  orientují na volbu profese
 • pomáhá vytvářet kariérové poradenství školy ve spolupráci s úřady práce
 • metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
 • podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření
 • spolupracuje se školním metodikem prevence
 • o své činnosti si vede písemné záznamy
 • spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte
 • je ochráncem práv dítěte v prostředí škol

Školní metodik prevence zejména:

 • spolupracuje se školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem
 • spolupracuje s výchovným poradcem a třídními učiteli
 • pomáhá vytvářet a realizovat program prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole
 • sleduje aktuální situaci na škole a inovuje strategie přístupu k prevenci
 • poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit
 • koordinuje poskytování vzdělávacích akcí pro pedagogy na dané škole
 • spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek
 • zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji
 • spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních
 • ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům
 • podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volnočasových aktivit
 • pomáhá při vytváření nabídky volnočasových aktivit školy

 

 

V Pyšelích dne 27.8. 2019

                                                                Mgr. Iva Niklesová

                                                                Ředitelka školy

 

 

                                                    

 

                                                                                                    

 

Příspěvky

4. 12. 2019

Nabídka služeb - psychoterapie

 
Celý příspěvek